Flygtninge og andre uden dansk statsborgerskab.

Siden er sidst redigeret d. 13/3 - 2021
flygtninge2

 


Flygtninge og andre uden dansk stasborgerskab.

Aktiviteter

Organisationer der hjælper flygtinge i Esbjerg og omegn.

Lovgivning

Link til nyheder

Se også vores webside med:
Kampen mod racisme / facisme

 

Aktiviteter:

 

Vores kalender - også tidligere aktiviteter

 

FN's internationale dag mod racisme

Den 21. marts 2016 er det FNs internationale dag mod racisme. Vi satser også her på et samarbejde med andre organisationer mod racismen.

Sidens top

 

Organisationer der hjælper Flygtninge i Esbjerg og omegn.

 

Venligboerne - Flygtningehjælp

Gå ind på Facebook og bliv medlem af gruppen.

Her er gruppen Venligboerne for Esbjerg

Sidens top

 

Fra Venligboernes facebookside d. 11/7 :

Venligboerne - flygtningehjælp er en gruppe af frivillige, der betragter hver eneste flygtning som en kilde til inspiration og forbrødring. I Hjørring (hvor Venligboerne blev født) har vi netop nu 480 flygtninge fra 24 forskellige lande. Vi ønsker at bringe dem sammen med byen, og byen sammen med dem. Det sker gennem VENLIGHED og en bred vifte af arrangementer som alle har det formål at bygge bro mellem mennesker. Vi har tre nøglesætninger:
1. Vær venlig i mødet med andre
2. Vær nysgerrig når du møder mennesker der er forskellige fra dig.
3. Mød forskellighed med respekt.
Vi er ikke politiske, vi er kun optaget af den ene, altoverskyggende ambition: Vi vil have det bedste frem i os alle sammen. Og det kan man få hvis man beslutter sig for det

I november 2014 var vi fjorten. Nu er vi næsten 6000 medlemmer. Ikke bare mennesker fra Vendsyssel, men fra hele verden! Der er knopskydninger i næsten 40 andre byer i Danmark. Så vi breder os
Flygtningene selv er selvfølgelig også med i vores gruppe, og derfor vil meddelelser ofte blive givet på både dansk og engelsk.
VIVA VENLIGBOERNE! Og længe leve mangfoldigheden

Sidens top

Frivillighuset Brobyggerne i Esbjerg

Brobyggerne er en forening, der arbejder på at hjælpe flygtninge og indvandrere i Esbjerg og omegn. Vi vil gerne være med til at gøre en forskel i positiv retning.

Medlem bliver man ved at blive frivillig hos Dansk Flygtningehjælp. Henvendelse kan ske til:
Brobyggerne, Tlf. 75457934, kontoret@brobyggerne.dk
Inge Bech, koordinator for kontaktfamilier Tlf. 75140185 ibech@esenet.dk
Bjarne Boulund, koordinator for lektiehjælpere Tlf. 74848651, bjarneboulund@gmail.com

Vi har altid brug for lektiehjælpere og kontaktpersoner til flygtningefamilier. Der kan også være brug for frivillige på kontoret.

Se mere på ders hjemmeside

Sidens top

 

Mentornetværk i Esbjerg/Varde

Mentornetværk i Esbjerg/Varde er en lokal frivillig forening med over 570 medlemmer. En af vores vigtigste opgave er at fremme integrationen i Esbjerg og Varde Kommuner ved hjælp af en mentorordning for nydanskere. Desuden står vi for en række projekter målrettet unge med etnisk minoritetsbaggrund (rollemodellerkorps) og indvandrerkvinder (frivillig rådgivning). Mentornetværket har en bestyrelse bestående af mentorer og mentees samt to ansatte: Tatiana Rusuberg og Lisbeth Sørensen. Foreningens virke er finansieret af Esbjerg og Varde Kommuner, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, Tryg Fonden samt Verena Merz og Otto Kjærgaards Børnefond.

Læs mere her

Sidens top

 

Lovgivning

 

nyidanmark.dk

Nyidanmark.dk er Udlændingestyrelsens og Styrelsen for International Rekruttering og Integrations officielle internetportal om reglerne for indrejse og ophold i Danmark.

Klik her

Sidens top

 

Fratagelse af statsborgerskab til fremmedkrigere - er meget vidtgående.

af Poul Eck Sørensen d. 26/10 - 2019


Lovforslaget er mere generel og kan anvendes i flere sammenhænge og det kan misbruges tll at udsende hvem som helt med dobbelt statsborgerskab.
Døm selv, klip fra folketingt:
Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. oktober 2019ForslagtilLov om ændring af lov om dansk indfødsret og udlændingeloven(Fratagelse af statsborgerskab fra fremmedkrigere m.v.)§ 1I lov om dansk indfødsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 1029af 10. juli 2018, som ændret ved § 1 i lov nr. 1735 af 27.december 2018 og § 2 i lov nr. 173 af 27. februar 2019,foretages følgende ændringer:
1. I § 8 B indsættes som stk. 3-5:
»Stk. 3. Den, som har udvist en handlemåde, som er til al-vorlig skade for landets vitale interesser, kan af udlændinge-og integrationsministeren fratages sin danske indfødsret,medmindre den pågældende derved bliver statsløs.
Stk. 4. Justitsministeren kan bestemme, at oplysninger,der indgår i vurderingen efter stk. 3, af sikkerhedsmæssigegrunde ikke kan videregives til parten eller til udlændinge-og integrationsministeren. I sager, hvor vurderingen af, omder er udvist en handlemåde, som er til alvorlig skade forlandets vitale interesser, i væsentligt omfang hviler på op-lysninger, som ud fra sikkerhedsmæssige hensyn ikke kanvideregives til parten eller til udlændinge- og integrations-ministeren, kan justitsministeren efter anmodning fra udlæn-dinge- og integrationsministeren vurdere, om den pågælden-de efter stk. 3 må anses for at have udvist en handlemåde,som er til alvorlig skade for landets vitale interesser. Dennevurdering lægges til grund ved udlændinge- og integrations-ministerens afgørelse af sagen.
Stk. 5. Hvis det trods rimelige bestræbelser ikke er muligtat meddele fratagelsen efter stk. 3 til den, der efter stk. 3 harfået frataget sin danske indfødsret, på andre måder, optagesfratagelse af statsborgerskab som meddelelse i Statstiden-de.«
Hvis Støjbjerg havde sådanne en lov....
L 38 Forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret og udlændingeloven - klik her.
Tidligere er det ved lov fastslået: Hvis du er terrormistænkt kan din egen advokat ikke få lov til at se din sag, uanset om du har begået noget ulovligt eller ej.
At efterretningstjenesterne ikke altid er til at stole på har vi set eksempler på:
CIA der sagde at Sadam havde masseødelæggelsesvåben.
NSA der kort forinden Snowdons afsløringer garenterede at amerikanske statsborgere ikke blev aflyttet.
Og nu skal ministeren blot skønne: at vedkommende er til alvorlig skade for landets vitale interesser, og embedsvæsnets skøn må domstolene ifølge grundloven ikke forholde sig til. Det kender vi fra domstolenes forsøg på at forholde sig til ankestyrelsens afgørelser.
Embedsværkets skønsomhed ligger uden for domstolenes beføjelser, så længe vi som det eneste land i Europa ikke har en forvaltningsdomstol.
Grundloven har åbnet op for at der indføres en forvaltningsdomstol, men det har der ikke været interesse for i Folketinget endnu. Så det er igen en indskrænkning i borgernes retssikerhed
Domstolene bør kunne forholde sig til forvaltningernes lovskøn, men det kan de ikke i øjeblikket. Indlæg ved advokat Mads Pramming. (ca. 2:54:25 inde i videoen)

Link til videoen.

Sidens top

 

Sådan endte DF's paradigmeskifte: "Jeg kan ikke give garanti for et tal, men jeg kan give garanti for, at det virker"

Altinget d. 30/11 - 2018

Der skal ikke længere gives opholdstilladelser til flygtninge med henblik på varigt ophold.

Selve formålet med integrationsloven bliver omformuleret, så der ikke længere står, hvad der skal til for at få lov at blive i Danmark.

Og flygtninge skal ikke længere på integrationsydelse og integrationsprogram, men på hjemrejseydelse og hjemrejseprogram. Og ydelsen skal sættes ned...

...Støjberg ville dog gerne love, at aftalen i praksis vil føre til, at flere rejser tilbage til oprindelseslandet.

Hun fremhævede især, at der fremover skal meget mere til for, at Udlændingestyrelsen vil forlænge en udlændings opholdstilladelse.

Noget af det nye er, at det fremover vil blive tillagt "mindst mulig betydning", om man som udlænding har arbejdet i Danmark, deltaget i foreningsliv og lært at tale dansk. Samtidig vil det ikke længere betyde noget for ens chancer for at blive i landet, om ens barn har opnået tilknytning til Danmark, hvis barnet er under otte år.

"Derfor kan vi sige med sikkerhed, at det vil få en markant effekt. Det ved vi. Det vil få en betydning," sagde Inger Støjberg...

...Socialdemokratiet har tidligere erklæret sig enige i Dansk Folkepartis krav om at vende flygtningepolitikken om, så der bliver fokus på hjemsendelser. Og S-formand Mette Frederiksen kalder idéen om et paradigmeskifte for "sund fornuft".

Men hendes umiddelbare reaktion på udlændingeaftalen var lunken.

"Det virker som en lidt tynd kop te. Det svarer ikke på den egentlige udfordring: At vi har et flygtningesystem, som ikke virker godt nok. Der er for mange mennesker, som tager rejsen henover Middelhavet og sætter livet på spil," sagde hun til til pressen ifølge DR...

...Radikales Zenia Stampe er til gengæld bekymret over udlændingeaftalen, som også omfatter et kontroversielt tiltag om at isolere kriminelle, udviste udlændinge på en øde ø. Og ikke mindst over S-formandens reaktion...

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Det er svært at få øje på et reelt udlændingepolitisk paradigmeskifte i finansloven

information d. 3/12 - 2018

Regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om et paradigmeskifte i udlændingepolitikken, fremgår det af fredagens finanslovsaftale. Indtil videre virker det dog, som om skiftet er til at overse

Tomme paradigmetønder buldrer mest …

Det er det indtryk, der står tilbage efter en gennemgang af de sider af fredagens finanslovsaftale, der handler om det paradigmeskifte i udlændingepolitikken, som især Dansk Folkeparti har ønsket.

Kort fortalt vil paradigmeskiftet ifølge aftaleteksten betyde, at myndighederne fremover skal have langt større fokus på midlertidighed og hjemsendelse end på integration af udlændinge.

Måske kommer realiteten i det påståede paradigmeskifte tydeligst til udtryk i det navneskift, som den omstridte integrationsydelse – som i øvrigt reduceres med 2.000 kroner om måneden – skal gennemgå: Fremover skal den reducerede ydelse hedde »selvforsørgelses- og hjemrejseydelse«...

læs hele artiklen

Sidens top

 

Nye regler om permanent opholdstilladelse

Ny i Danmark d. 15/5 - 2017

Den 15. maj 2017 træder nye regler om permanent opholdstilladelse i kraft. Reglerne gælder for ansøgninger om permanent ophold, som er indgivet fra og med den 15. marts 2017 eller senere.

Folketinget har den 4. maj 2017 vedtaget nye regler om permanent ophold. De nye regler medfører ændringer i de betingelser, som en ansøger skal opfylde for at få permanent opholdstilladelse i Danmark.

De væsentligste ændringer i forhold til de tidligere regler om permanent opholdstilladelse er i korte træk:

Opholdskravet ændres fra 6 til 8 års lovligt ophold i Danmark. Det betyder, at ansøger skal have boet lovligt i Danmark i mindst 8 år og i hele denne periode have haft opholdstilladelse. Dog kan opholdskravet opfyldes efter 4 års lovligt ophold, hvis ansøger opfylder alle 4 supplerende betingelser.
Karensperioderne forlænges i forbindelse med visse typer af kriminalitet. Under en karensperiode er ansøger udelukket fra at få permanent opholdstilladelse.
Kravet om ikke at have modtaget offentlig hjælp efter lov om aktiv socialpolitik (aktivloven) eller integrationsloven ændres til inden for de sidste 4 år. Tidligere var kravet, at man ikke måtte have modtaget offentlig hjælp efter aktivloven eller integrationsloven inden for de sidste 3 år fra man søgte om permanent opholdstilladelse.
Kravet om ordinær beskæftigelse ændres til mindst 3 år og 6 måneder inden for de sidste 4 år. Tidligere var kravet mindst 2 år og 6 måneders beskæftigelse inden for de sidste 3 år.
De supplerende betingelser er uændrede. Det betyder, at hvis man opfylder alle 4 supplerende betingelser, kan man få permanent opholdstilladelse efter 4 års ophold. De 4 supplerende betingelser vedrører aktivt medborgerskab, yderligere krav om beskæftigelse, indkomstniveau samt øgede danskkundskaber.

Derudover skal man også opfylde de grundlæggende betingelser.

Man skal fortsat betale gebyr for indgivelse af ansøgning om permanent opholdstilladelse, og et betalt gebyr vil ikke blive betalt tilbage, hvis man ønsker at tilbagekalde sin ansøgning. Dette gælder, selv om man ønsker at tilbagekalde sin ansøgning som følge af, de nye regler er trådt i kraft.

Læs mere her.

Sidens top

 

L111

L 111 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love.

Fremsat 28-01-2016

Se foketingets hjemmeside

Sidens top

 

Notat

Udlændinge-, Integrations- og
Boligministeriet d. 28/1 - 2016

Notat om de indkomne høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og andre love (Udvidelse af per-sonkredsen for modtagelse af integrationsydelse m.v.)

se folketingets hjemmeside

Sidens top

 

refugees.dk:

Her en oversigt over stramninger på flygtningeområdet.

Asylstramningerne i kort resumé

refugees.dk d. 31/1

Få overblik over de vedtagne stramninger for flygtninge i Danmark, L87

Sidens top

 

Lov om ændring af udlændingeloven

L 62 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Håndtering af flygtninge- og migrantsituationen)

Link til Folketingstidende

Video om samråd

Herunder spørgsmål til at man nu kan fængsle flygtninge og indvandere tidsubegrænset, voksne og børn.

L 87 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven.

(Udskydelse af retten til familiesammenføring for personer med midlertidig beskyttelsesstatus, skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse, skærpelse af reglerne om inddragelse af flygtninges opholdstilladelse, m.v).

Link til folketingstidende

L 74 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven.

(Transportøransvar i forbindelse med midlertidig grænsekontrol ved indre Schengengrænser).

Link til folketingstidende

Forslag til lov om ændring af integrationsloven og lov om planlægning.

L 75 - Forslag til lov om ændring af integrationsloven og lov om planlægning. (Midlertidig indkvartering af flygtninge).

Link til folketingstidende

Sidens top

 

Dansk Flygtningehjælp

Lovgivning og konventioner

Sidens top

 

Lov24.dk

Der findes 3 typer af udlændinge, hvortil der kan tildeles asyl her i landet

Sidens top

 

Konventionsflygtninge

Udlændingen der er omfattet af den såkaldte flygtningekonvention af 28. juli 1951 kaldes ”konventionsflygtninge”. Efter flygtningekonventionen er en flygtning en ”person, som nærer velbegrundet frygt for forfølgelse på grund af race, religion mv.”

Konventionsflygtninge - klik her

Sidens top

 

Flygtninge med beskyttelsesstatus

For det andet kan der være tale om ”fly¡gtninge med beskyttelsesstatus”, dvs. udlændinge, der opnår asyl, på baggrund af Danmarks forpligtigelser efter Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Hvilket er udlændinge der ved en tilbagevenden til sit hjemland risikerer dødsstraf eller at blive underkastet tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.

Flygtninge med beskyttelsesstatus - klk her

Sidens top

 

Kvoteflygtninge

som led i en aftale med FN´s Højkomissær for Flygtninge (UNHCR) eller lignende aftale. Disse såkaldte kvoteflygtninge udgør ca 500 om året.

Kvoteflygtinge klik her - nederst på siden.

Sidens top

 

nyidanmark.dk

Lovgivning

Sidens top

 

Nyheder

 

Hvad kendetegner dansk flygtninge- og asylpolitik anno 2022?

Orientering d. 12/7 - 2022

Link

Sidens top

 

PLADS TIL ALLE

Murere kræver regler om opholdstilladelse i Danmark ændret

Onsdag eftermiddag samledes beboere i Murergade i København med solidariske kolleger i en protest mod fejlslagne regler om opholdstilladelse, som sender udlærte murere ud af Danmark.

Arbejderen d. 12/3 - 2021

...Et af kravene for at få permanent opholdstilladelse lyder, at man skal have været i arbejde i mindst tre år og seks måneder i løbet af de seneste fire år. Men uddannelse og praktik tæller ikke med, forklarer Christian Nielsen til Arbejderen...

...Vi har kendskab til flere udlærte murere, der får afvist deres ansøgning om opholdstilladelse med begrundelsen, at de ikke opfylder beskæftigelseskravet. Havde de i stedet arbejdet som pizzabude, flaskedrenge eller med andet ufaglært arbejde, så havde de opfyldt kravene. Det er jo helt ude i hampen, mener Christian Nielsen.

Han tilføjer, at en murerlærling og andre lærlinge ikke på nogen måde ligger samfundet til last, men tjener deres egne penge i form af lærlingeløn udbetalt af arbejdsgiveren...

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Her er Katrina.

Skoleleder på sydsjælland og ja, dansker. Eller nej, det er hun ikke. Selvom hun har boet her siden hun var 1,5 år, så har hun ikke statsborgerskab. Hun fik nemlig en fartbøde, og derfor skal hun vente 4,5 år på at kunne søge statsborgerskab??
Katrina er et eksempel på vores skøre udlændingepolitik.
Hun er født i Kenya af en dansk mor, og faren var britisk. Hendes morfar var landsretsdommer og sad i tysk koncentrationslejr under anden verdenskrig. Hendes far blev dansk statsborger for mange år siden.
Katrina har boet hele sit liv (siden hun var 1,5 år) i Danmark, taget skolen, ungdomsuddannelse, folkeskolelæreruddannelsen og en lederuddannelse. I dag er hun leder af en specialskole. Men er stadig britisk statsborger, og det kommer hun desværre til at være lidt endnu.
Når man søger statsborgerskab skal man svare på, om man er kriminel. Jeg synes, det er helt fair, at hvis man har været i fængsel kan man enten aldrig blive statsborger eller holde sig på den rigtige side af loven i en årrække.
Men vidste du, at en fartbøde er lige med at være kriminel? ?
Det vidste Katrina i al fald ikke, så hun svarede nej til spørgsmålet. Katrina havde dog fået en fartbøde på 3000 kr., fordi hun en påskedag havde kørt for hurtigt ved et vejarbejde. Dette er lig med at være kriminel i al fald, når vi taler statsborgerskab. Så Katrina fik afslag OG der er rejst en politisag mod Katrina for at lyve for myndighederne.
Altså….!?Det er langt ude. Som minimum må man spørge om bøder, hvis det er den information, man vil have.
Dette er endnu et eksempel på, at tingene er blevet skøre. Det er helt fair at stille krav om fx dansk og ingen fængselsstraf. Men det her… det er ikke fair.
Katrina vil gerne at denne historie kommer ud, så folk kan se hvor unfair og skørt folk bliver behandlet.
Hvis du er enig, så del gerne historien her??
På forhånd tak.

Sidens top

 

Sidste støtteparti er ude af forhandlinger om statsborgerskab

Politiken d. 26/2 - 2021

...Ifølge Anne Valentina Berthelsen kunne SF’s afgørende krav ikke imødekommes.

Det handler kort om, at er man født og opvokset i Danmark, skal man have ret til statsborgerskab, hvis man har afsluttet 9. klasse og ikke har begået kriminalitet...

...Regeringens to øvrige støttepartier - Enhedslisten og De Radikale - blev end ikke inviteret til forhandlingerne, som begyndte tidligere på måneden...

læs hele ariklen

Sidens top

 

Tesfaye giver kvoteflygtninge 1. og 2. klasses opholdstilladelser, men vil ikke forklare hvorfor

Politikken d. 16/4 - 2020 af Morten Skærbæk

Omkring hver tredje af de særligt behandlingskrævende kvoteflygtninge, Danmark har sagt ja til for 2019, får særlig opholdstilladelse, der nemmere kan inddrages igen. Støttepartier og Dansk Flygtningehjælp er kritiske.

Da regeringen og dens støttepartier sidste sommer lavede det såkaldte forståelsespapir, gik regeringen med til, at Danmark allerede i 2019 så småt skulle genoptage den såkaldte kvoteflygtningeordning. Nærmere bestemt indvilgede regeringen i allerede det år at tage imod en lille gruppe særligt behandlingskrævende kvoteflygtninge – normalt kaldet twenty or more-gruppen.??

Endnu er de ikke alle kommet, og nu viser et svar fra udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S), at ud af de 31, der er i gruppen, får de 20 opholdstilladelse efter paragraf 8 stk. 1 i Udlændingeloven. De resterende 11 må til gengæld nøjes med opholdstilladelse efter paragraf 8 stk. 2 i Udlændingeloven, der er nemmere for myndighederne at inddrage igen ved blot mindre forbedringer i Syrien, hvor de alle kommer fra.

læs hele ariklen

Sidens top

 

EUs flygtningepolitik er en forbrydelse mod menneskeheden.

Af John Graversgaard, medlem af Kritisk Debats redaktion

„Es gibt zu viele Flüchtlinge, sagen die Menschen. Es gibt zu wenig Menschen, sagen die Flüchtlinge.“ ?? (Ernst Ferstl, østrigsk forfatter).

Situationen ved EUs ydre grænser bliver stadigt mere grotesk og rædselsvækkende. Samtidig med at vi fyldes med beroligende meldinger om, at flygtningestrømmen mod Danmark og EU nu er begrænset. Men det sker på baggrund af en stadig mere voldelig og brutal grænsekontrol. En grænsepolitik som man helt bevidst har gennemført med tusindvis af druknede flygtninge som resultat. EU og medlemsstaterne er nu indbragt for Den Internationale Straffedomstol(ICC) og anklaget for brud på menneskerettighederne. Her kan du læse anklagen.

Den tyske kaptajn Carola Rackete fra redningsskibet Sea Watch 3, som både har oplevet at blive afvist fra havne og blive arresteret siger i sin nylige bog: Handeln statt Hoffen : ”Der er ikke tale om en flygtningekrise. Det er en krise som handler om global retfærdighed”(Rackete, 2019).

EU har kriminaliseret personer og NGOer som aktivt har forsøgt at udføre en humanistisk redningsindsats i Middelhavet. Efter at Italien stoppede sin ganske effektive aktion Mare Nostrum, så steg antallet af druknede i Middelhavet voldsomt. Den blev erstattet af en indsats som dækkede et langt mindre havområde, og disse redningsskibe eller ”havets ambulancer” som reddede liv til havs, blev udsat for chikane, mistænkeliggørelse og retssager. Samtidig indledte EU et samarbejde med libyske militser og den libyske kystvagt, som er en kriminel organisation, alene med det formål at forhindre migranter at søge asyl i EU. Dermed forbryder man sig mod folkeretten, når man forhindrer mennesker på flugt i at ansøge om asyl. ?? Artikel 14 siger at man har ret til at søge og opnå asyl som en menneskeret.

Læs hele artiklen


Sidens top

 

Høring: Få nu de børn hjem fra syriske lejre


sameksistens.dk d. 10/3 - 2020
af Marianne Olsen

...Socialdemokratiet udeblev

Knud Vilby gik derefter videre med at påpege den tunge byrde, der er lagt på landets befolkning med mishandlingen af danske børn i lejrene og den livsfare de er udsat for der.

– Der er ikke tale om rød eller blå blok, når vi taler om barnets tarv. Og desværre er der ingen fra Socialdemokratiet til stede i dag, påpegede han.

Knud Vilby er journalist og har særligt beskæftiget sig med Afrika, miljøspørgsmål, udviklingsbistand og sociale forhold generelt. 

Kynismen florerer

Høringen bar præg af vrede og indignation. Vreden udspringer for de gamles vedkommende af at de husker Danmark efter Anden Verdenskrig, da FN’s Menneskerettighedserklæring blev til af rædsel over, hvad man lige havde gennemlevet.

– Hvilken tilstand efterlader den kynisme og brutalitet, vi ser udfolde sig herindefra vores land i? spurgte en bedstemor fra salen.

Børnekonvention ude af dansk lov

I Sverige, Norge og Finland er Børnekonventionen inkorporeret i landenes lovgivning. Det er ikke tilfældet i Danmark...

læs hele artiklen

Sidens top


Så mange flygtninge og indvandrere kom til Danmark i 2019


tjekket d. 25/2 - 2020 af Thomas Hedin

Flygtning, migrant, familiesammenført, velfærdsturist, fremmedarbejder, udvekslingsstuderende eller expat. Det vrimler med betegnelser for indvandrere. Men hvor mange kom der i 2019 – og hvorfra? Her gør vi status over indvandringen sidste år...

læs artiklen

Link til Udlændinge Styrelsens opgørelse

Sidens top

 

EU-land bruger tortur til skræk og advarsel

Mit Asyl - støttekreds til flygtninge i fare d. 26/10 - 2019

En stemning mod flygtninge piskes op til det hysteriske

Der er en nærmest hysterisk stemning i Una-Sanskog-distriktet, det nordvestlige hjørne af Bosnien. – Hadsk? Racistisk! Som om de fremmede mennesker, der forsøger at komme igennem landet er spedalske...

...EU-land bruger tortur til skræk og advarsel

Flygtninge og migranter, der forsøger at komme over grænsen til Kroatien bliver gennemtævet med stave og får frataget deres tøj og sko og bliver sendt nøgne og barfodede tilbage igennem skoven. En tur på tre døgn igennem skov og krat og i al slags vejr. I vinters blev en mand sendt således tilbage igennem frost og sne og fik koldbrand i sine tæer. Han kom sig aldrig og døde efter et halvt års lidelser af sine kvæstelser denne sommer. Andre fortæller, de blev smidt i floden. Ikke usandsynligt og at alle ikke overlever flodturen. Af og til kommer et udenlandsk lig flydende med strømmen i Una-floden...

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Advokater vil slæbe EU for international straffedomstol

Arbejderen d. 12/6 - 2019

To juraeksperter kræver EU dømt ved Den Internationale Straffedomstol. Anklagen er, at EU's grænsemissioner i Middelhavet har betydet mishandling af tusindvis af flygtninge i Libyen, som EU's krigsskibe har tvunget tilbage i armene på det libyske regime.

EU's såkaldte push-back aktioner i Middelhavet har ført til, at op mod 40.000 flygtninge er blevet udsat for drab, tortur og mishandling, slaveri, voldtægt og en lang række andre forbrydelser mod menneskeheden i flygtningelejre i Libyen.

Link til artiklen

Læs også: 60 dræbt i angreb på libysk flygtningelejr 

Gode nyheder for syriske flygtninge i Danmark

REFUGEES.DK d. 30/6 - 2019

Flygtningenævnets omstødelse af Udlændingestyrelsens 6 syriske prøvesager udfordrer styrelsens statusvalg, og den nye regering åbner op for forbedringer på flygtningeområdet...

...

Ny regering – nye åbninger for alle flygtninge

Næsten samtidig meldte den nye regering og dens støttepartier, at der var indgået aftale om at flygtninge, som får inddraget deres opholdstilladelse, hvis forholdene i hjemlandet bedres, kan få lov at blive her, hvis de har haft 2 års arbejde og fortsat er i arbejde. Dette kan allerede nu få betydning for nogle af de 900 somaliere, som har mistet deres opholdstilladelse det seneste års tid, og for mange syrere i fremtiden.

Enhedslisten skrev desuden, at alle flygtninge fremover vil få ret til gratis uddannelse – hvilket de 4.500 syrere med §7,3 ikke har i dag.

Endnu en positiv nyhed er, at herboende flygtningefamilier med under 9 års ophold, som modtager integrationsydelse, alligevel ikke rammes af den bebudede nedsættelse, som indgik i finanslovsaftalen, og modtager et særligt børnetilskud, som man vil uddele midlertidigt til de fattigste børnefamilier, mens en kommission skal se på fattigdomsydelserne mere generelt.

Der vil også blive åbnet for at modtage kvoteflygtninge igen, børnefamilier skal bo i et andet og mere humant center end Sjælsmark, og udrejsecentret på Lindholm bliver droppet.

læs hele artiklen

Refugees Welcome
hjælper gerne:
kontakt@refugees.dk
http://refugees.dk/

 

Danske statsborgere kommer også i klemme når man gør alt for at gøre livet surt for flygtninge.


Her er Peder, som her i weekenden har måttet flygte fra Danmark. Endnu en uskyldig dansker, som har fået udvist sin kone og barn?

Efter 42 år med eget hus, selvforsørgelse, ingen kriminalitet og dansk statsborgerskab har han måttet flygte til Tyskland for at være sammen med sin afrikanske hustru og steddatter. Han er nu endnu en kærlighedsflygtning - flygtet pga den urimelige danske politik overfor dansk-internationale par.

Peder var udsendt for en dansk virksomhed i Ghana og fundet kærligheden der og været i et forhold i 10 år. Efter pensionering vil han gerne flytte permanent hjem til Danmark med sin familie. Det gjorde de, men her i weekenden blev hustru og datter udvist. Årsag: Peter er ikke god nok til dansk. Selvom han har taget dansk folkeskole og er blikkenslager. Hans kone kan heller ikke fremvise lønsedler, da man ikke bruger den slags i Afrika. Dermed lever de ikke op til to af de krav, som Mette Frederiksen, DF og regeringen stiller. Og systemet er at tvivl skal komme par til unåde.

Nu er de flygtet til Tyskland. I andre EU lande må danskere gerne bo med deres ægtefælle. Og efter noget tid kan man bruge EU’s regler til at flytte hjem til Danmark MED familien. Det gør Peder nu. Længe leve EU!??

Jeg synes, at danske statsborgere skal kunne bo i deres fædreland med deres ægtefæller og børn. Det burde være en rettighed. Når familien er kommet, synes jeg, at det er fair at stille krav om at overholde lovene, lære dansk og forsørge sig selv, hvis man vil have lov til at blive for altid. Men man skal have muligheden.

Spred gerne denne historie, hvis du også synes, at dette for galt at gode danske borgere må flygte til andre lande for kærligheden????

PS
Fakta her er fremkommet efter samtaler med Peder og hans datter Ditte.
Peder Vestergaard

Del dette link

Sidens top

 

Rockwool-fonden: Starthjælp fik ikke i længden flere flygtninge i job

DR d. 22/3 - 2019

Starthjælpen, der blev indført i 2002, gjorde flygtninge fattigere, men øgede ikke på længere sigt beskæftigelsen.

Starthjælpen, som i 2002 afløste kontanthjælpen for nyankomne flygtninge, fik ikke den ønskede virkning.

Det er konklusionen i en analyse, som Rockwool-fondens forskningsenhed har lavet.

Starthjælpsreformen sænkede i gennemsnit ydelsesniveauet for nyankomne flygtninge med 35-40 procent. Starthjælpen, der var indført i perioden 2002-2012, og som siden blev afløst af den tilsvarende integrationsydelse, fik ikke på længere sigt ledigheden til at stige i gruppen, vurderer forskerne.

- Vores analyse viser, at starthjælpen på kort sigt fik flere flygtninge i beskæftigelse, men den viser også, at på lang sigt var der ikke nogen beskæftigelseseffekt. Så der var altså ingen forskel på beskæftigelsesniveauet, alt efter om man kunne få kontanthjælp eller kunne få starthjælp, fastslår seniorforsker Rasmus Landersø.

Derimod var starthjælpen skyld i øget kriminalitet og en ringere integration af flygtningebørn, konkluderer rapporten.

Blev fattigere

Inden reformen havde hovedparten flygtningene en gennemsnitlig årlig indkomst på 100.000 - 200.000 kr. de første fem år i Danmark.

Efter reformen røg de fleste ned på en gennemsnitlig årsindkomst mellem nul og 100.000 kr.

- Når langt størstedelen af flygtningene står uden beskæftigelse, og man skærer i ydelserne, så folk har langt færre midler at leve for. Det gør, at kriminaliteten stiger markant. Både mænd og kvinder begår mere kriminalitet, i særdeleshed tyverier - for kvindernes vedkommende tyverier i supermarkeder, siger Rasmus Landersø og peger også på, at børn af flygtninge klarer sig dårligere i skolen, efter starthjælpen blev indført, og ender med at tage kortere uddannelser end tidligere.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Carsten Jensen: – Dansk asylpolitikk er ondsinnet

abcnyheder d. 7/3 - 2019

Det eneste Sylvi Listhaug (Frp) kan lære av dansk innvandringspolitikk, er menneskeforakt, mener den danske forfatteren Carsten Jensen.

Den prisbelønte forfatteren er akkurat i ferd med å legge siste hånd på sin nyeste bok «Hodesprengere», som handler om flyktninger og asylpolitikk. Han mener danskene går foran, anført av innvandringsminister Inger Støjberg, med et svært dårlig eksempel.

– Det eneste Norge kan lære av Støjberg, er å være menneskelig nedverdigende og ondskapsfull, sier Jensen til NTB...

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Højgravid kvinde bliver nu adskilt fra sine tre børn i Danmark.

Respons d. 11/12 - 2018

FN’s børnekonvention taler for, at børn skal leve med deres forældre, medmindre det taler imod børnenes tarv. I går fejrede FN 70 år, og mens menneskerettigheder fejres verden over, sørger en mor i Danmark over, at hun skal forlade sine børn og mand inden årets udgang.

En højgravid kvinde i en grøn tunika åbner døren og byder mig velkommen med et sørgmodigt smil på læben. To små børn kommer løbende i ring og giver mig varme, smørrede smil, som kun børn kan løbe afsted med.

Aziza sidder med hænderne over kors og tager en dyb indånding:

”Jeg frygter for, hvad mine to børn bliver til, når de bliver store. Min mand kan ikke tage sig af dem alene, og hvis jeg først bliver sendt ud af Danmark, får jeg dem aldrig at se igen. Jeg kan ikke vende tilbage til Marokko - der venter min eksmand på at slå mig ihjel.”

Aziza kom til Danmark i 2011 ved familiesammenføring med sin palæstinensiske mand, som har permanent opholdstilladelse i Danmark. Hun bor med sin mand og sine to sønner på 5 og 6 år. Hun er gravid i syvende måned.

Siden Aziza kom til Danmark, er hun ikke vendt tilbage til Marokko. Her venter hendes voldelige eksmand på hende. Sin fars begravelse kunne hun ikke engang være med til af frygt for sit eget liv...

Læs hele artiklen

 

 

 

 

Former KKK Member & Syrian Muslim Refugee: An Inspiring Friendship

Facebook august 2018

“We are so divided now in this country that we’ve forgot what makes us strong is really reaching out to the other side.”

This unlikely and extraordinary friendship between a former member of the KKK and a Syrian refugee who both live in Georgia proves that hate is often times just a cry for help.

se video

 

 

Udvist 13-årig pige forlader landet - må ikke bo hos sin mor i Danmark

TV2 19/8 - 2018

Familie vil forsøge at få ophold i Tyskland, selv om de fortsat håber på, at pigen kan få ophold i Danmark.

Søndag pakker den 13-årige thailandske pige Aphinya Pechmuang sit liv i Farsø i Nordjylland ned. Derefter krydser hun grænsen til Tyskland sammen med sin mor og sin stedfar, Heini Bøgelund Sørensen.

...Udlændingenævnet mener ikke, at der er grundlag for, at den 13-årige pige kan blive integreret i Danmark. De lægger vægt på, at Aphinya Pechmuangs mor lod datteren blive hos sin mormor i Thailand i fem år, inden hun kom til Danmark.

Ifølge Heini Bøgelund Andersen gjorde moderen dette, fordi hun ville være sikker på selv at få opholdstilladelse, inden hun tog datteren med. Det fortalte stedfaren tidligere på ugen til TV 2 Nord.

Desuden sagde han, at han og Aphinya Pechmuangs mor i løbet af de fem år flere gange besøgte pigen i Thailand, og at de jævnligt havde kontakt over telefon eller Skype...

...Heini Bøgelund Andersen fortæller, at han lørdag aften modtog en mail fra viceborgmesteren i Vesthimmerlands kommune. I mailen står der, at politikerne i byrådet bakker hundrede procent op om, at Aphinya Pechmuang skal have opholdstilladelse i Danmark, samt at de ønsker, at udlændinge – og Integrationsminister Inger Støjberg (V) stopper udvisningen.

Flere folketingspolitikere har allerede været ude at kommentere udvisningen af den 13-årige pige.

Erhvervs- og finansordfører Lisbeth Bech Poulsen fra Socialistisk Folkeparti udtalte tidligere på ugen til TV 2 Nord, at hun synes, at lovgivningen er forrykt.

Folketingsmedlem Bjarne Laustsen fra Socialdemokratiet mener, at Aphinya Pechmuang allerede er integreret i Danmark, og at hun derfor skal have lov til at blive sammen med sin familie.

Inger Støjberg skrev fredag i en mail til TV 2 Nord, at hun hverken kan eller må udtale sig om detaljerne i sager som Aphinya Pechmuangs og henviser til, at det er Udlændingenævnet, som har truffet afgørelsen om at udvise pigen.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

 

Walk or die: Algeria abandons 13,000 refugees in the Sahara

Aljazeera d. 25/6 - 2018

Associated Press report details witness accounts of migrants and refugees from Africa left to die in the Sahara Desert.

Algeria has abandoned more than 13,000 people in the Sahara Desert over the past 14 months, including pregnant women and children, expelling them without food or water and forcing them to walk, sometimes at gunpoint, under a blistering sun. Some never make it out alive...

...The Sahara is a swift killer that leaves little evidence behind. The IOM has estimated that for every person known to have died crossing the Mediterranean, as many as two are lost in the desert - potentially upwards of 30,000 people since 2014...

læs hele artiklen

Sidens top

 

Immigranter bliver solgt som slaver i Libyen

Jylandsposten d. 19/11 - 2017

Færre både sejler fra Libyen til Europa, og det får menneskesmuglere til at sælge de immigranter, der havde håbet at krydse Middelhavet.

»Store stærke drenge til landbrugsarbejde,« råber en slavehandler og peger på de unge mænd, der står på en lang række - klar til at blive solgt.

Det ene bud erstatter det andet, og mændene bliver solgt til højeste bud for ca. 2.500 dkr.

»Varerne«, som de også bliver kaldt på auktionen, er immigranter flygtet til Libyen.

Det skriver CNN, der tidligere på ugen kunne afsløre, at der bliver afholdt slaveauktioner mindst ni steder i Libyen.

læs hele artiklen

 

 

Kaptajn: Nazilogik at antyde, at bådflygtninge ikke skal reddes

Kristlig dagblad d. 25/7 - 2017

Når man begynder at antyde, at vi ikke behøver at vise empati for visse kategorier af mennesker, og at bådflygtninge i Middelhavet ikke skal reddes, er man på vej ind i en nazilogik, mener kaptajn i den tyske handelsflåde og grundlægger af SOS Méditerranée Klaus Vogel…

…”Hele diskussionen om, hvorvidt vi bidrager til menneskesmugling, er en afskyelig diskussion. Kritikken af hjælpeorganisationerne fører uvægerligt til den slutning, at det vigtigste ikke er at redde så mange menneskeliv som muligt, men at det er i orden at lade dem dø. Hvis vi er vidne til et trafikuheld og ikke hjælper de tilskadekomne, kan vi blive sigtet for at undlade assistance til mennesker i nød. Det er strafbart. Det er samme etiske udfordring, vi står over for. Vi har pligt til at komme mennesker til undsætning, når de er i livsfare…

Læs hele artiklen (for abonenter)

 

Kenneth Kristen Berth har efterfølgende trukket i land og skrevet, at immigranter 'naturligvis' ikke skal skydes.

TV2 7/12 - 2016

Dansk Folkepartis EU-ordfører, Kenneth Kristensen Berth, er torsdag kommet i gevaldigt i modvind, efter en debat om Europas grænser.

I debatten fra Europa Magasinet, som Mediehuset København lagde på internettet tirsdag, taler Kenneth Kristensen Berth blandt andet om, at bådflygtninge skal kunne blive ”beskudt”, hvis de sejler inden for en given territorialgrænse.

- Den eneste måde, man kan gøre det effektivt, det er simpelthen ved at vende bådene og sige, du må ikke sejle inden for den her territorialgrænse, hvis du gør det, bliver du enten beskudt, eller også bliver du vendt om og sejlet tilbage.

Læs hele artiklen og se video med udtalelsen

 

Zornig-dom trækker overskrifter i udlandet

DR d. 11/3 - 2016

Fredag blev Lisbeth Zornig, direktør for Børnehuset Zornig, og hendes mand dømt for menneskesmugling og idømt en bøde hver på 22.500 kroner ved Retten i Nykøbing Falster.

De blev dømt for menneskesmugling, fordi de den 7. september gav en syrisk familie, der ligesom mange andre migranter og flygtninge gik på motorvejen, et lift mod København, så familien kunne komme videre mod Sverige.

Lisbeth Zornigs dom for menneskesmugling har dagen igennem skabt overskrifter i udlandet…

…Amerikanske Buzz Feed News skriver blandt andet, at "Dansk par får 45.000 kroner i bøde for at give syrisk familie et lift, kaffe og småkager”…

læs hele artiklen

Sidens top

 

Fra Dronningens Nytårstale 2015
Klip fra kongehuset.dk

Mange flygtninge har søgt beskyttelse i Danmark og det er vores ansvar at hjælpe. Det er en stor opgave, men også et van skeligt dilemma, for hvor mange kan vi hjælpe og hvordan hjælper vi bedst? Jeg vil ønske, at det nyeår må blive et godt år for alle, der nu skal finde sig til rette i Danmark.
Jeg vil også benytte denne aften til at sende min hilsen til de mange, både myndigheder, organisationer og privatpersoner, der yder en stor og væsentlig indsats for at tage sig af de mennesker, der kommer hertil, og som løfter de opgaver, som det medfører…

Læs hele talen

Sidens top

 

Halvering af FN’s rationer udløste flygtningestrømmen

Information d. 31/12 - 2015

Det var manglen på donormidler, der udløste den største flygtningekrise, Europa har stået over for siden Anden Verdenskrig, konstaterer topkilder i FN

På kanten af året er det tid til refleksion i den organisation, der først og fremmest har stået for nødhjælpen i de syriske borgerkrigskatastrofe, nemlig FN.

Her er konklusionen, at det frem for alt var økonomisk smalhals og især FN’s halvering af den humanitære støtte til de tolv millioner syriske flygtninge i Mellemøsten, som udløste den episke folkevandring fra Mellemøsten til Europa i år.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Jeg blev ikke politimand for at plyndre flygtninge for DERES ejendele!

TV2 d. 20/12 - 2015

Politimanden Jacob Nielsen har fået nok.

- Jeg er ikke blevet politimand for at plyndre flygtninge DERES ejendele!

…Regeringens forslag handler om værdier over 3000 kroner. Dog ikke ting, der er svære at undvære (som ure eller mobiltelefoner) eller ting, der har følelsesmæssig værdi (som for eksempel vielsesringe)…

læs hele artiklen

Sidens top

 

Løkke: Hold op med at sende forkert billede af Danmark

Altinget d. 18/12 - 2015

ASYL: Der er blevet sendt et forkert billede af Danmark, siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), efter udenlandske medier har kastet sig kritisk over regeringens forslag om at konfiskere asylansøgeres værdigenstande. Statsministeren mener, at forslaget er helt rimeligt i en dansk kontekst.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

British soldier who lost leg in Iraq issues powerful message to those who think he should hate Muslims

itv d. 9/12 -2015

Chris Herbert has won praise for his emotional Facebook post. Credit: Chris Herbert

ITV News has approached Chris Herbert for further comment but in the meantime, here's his Facebook post in full:

Getting frustrated by some people expecting racism from me, because I got blown up.

Here it is:

Yes. A Muslim man blew me up, and I lost my leg.

A Muslim man also lost his arm that day wearing a British Uniform.

A Muslim medic was in the helicopter that took me from the field.

A Muslim surgeon performed the surgery that saved my life.

A Muslim Nurse was part of the team that helped me when I returned to the UK.

A Muslim Healthcare Assistant was part of the team that sorted out my day to day needs in rehabilitation when I was learning to walk.

A Muslim taxi driver gave me a free ride the first time I went for a beer with my Dad after I came home.

A Muslim doctor offered my Dad comfort and advice in a pub, when he didn't know how to deal with my medicines and side effects.

Contrary to that:

A white Brit spat in my girlfriend's face for 'f****** a cripple when you could have me [him]'

A White Brit pushed my wheelchair away from a lift so he could use it first.

A White Brit screamed at my Dad for parking in a disabled bay when I was in the services coming home.

(Although, alot of people helped in my recovery! I dont hate white brits either! hahaha)

Point is, f*** off. I know who I dislike, and I know who I don't. I know who I appreciate, and I know who I don't.

If you want to hate an entire race of men and women for the actions of a few d***heads feel free, but don't push your views on me, thinking I am an easy target because one d******** decided it was my day to die.

Blaming all Muslims for the actions of groups like Daeshe and the Taliban, is like blaming all Christians for the actions of the KKK or Westboro Baptist Church.

Get a grip of your lives, hug your family and get back to work.

– Chris Herbert
Last updated Tue 15 Dec 2015

Læs hele artilen

Sidens top

 

Hastebehandling af asylaftale får hård kritik

Informaton d. 19/11 - 2015

Få måneder efter at en Venstre-minister understregede vigtigheden af at give folketingsmedlemmer og høringsparter god tid til at vurdere lovforslag, vil regeringen nu i strid med Folketingets egen anbefaling have hastebehandlet sine udlændingestramninger på få dage. ’Skandaløst’ og ’et angreb på vores demokrati’, lyder kritikken

Læs hele artiklen

 

’Vi er på vej væk fra retsstaten’

Information d. 19/11 - 2015

Ministeren får nærmest beføjelse til at indføre undtagelsestilstand med de nye udlændingestramninger, siger Amnesty International. Også andre fagfolk er foruroligede

…Aftalen om asylstramninger indeholder 13 punkter, men det er først og fremmest punkt ni om begrænsning af udlændinges ret til at få en frihedsberøvelse prøvet ved domstolene, der vækker bekymring og kritik. Som loven er i dag, kan udlændinge, der indrejser ulovligt og ikke beder om asyl, højst fængsles i tre døgn, mens registrering og identitetskontrol foretages. Kun hvis en domstol godkender det, kan frihedsberøvelsen forlænges…

læs hele artiklen

Sidens top

 

Kjeld Holm: Det ren populisme at kalde et land for ”kristent”

Kristeligt Dagblad d. 25/7 - 2015

Hvor ordet "kristen" tidligere udtrykte en tro på, hvad man kunne leve på, en opfattelse af, hvad det kom an på, at Guds nåde var et livsfundament og et krav om et liv i kærlighedens gerninger, en livsmening, så er det nu ved at blive et udtryk for et ejerforhold, skriver afgående biskop Kjeld Holm

…”De moraliserer og holder hele tiden dom over os,” sagde den tyske præst. ”Er det kristendom?”, spurgte han. ”Næ,” svarede Karl Nielsen, ”men det er slet ikke kristendom, hvis man ikke tør holde dom over sig selv. Det er det, der altid må gå forud for dommen over de andre!”…

Læs hele atiklen

Sidens top

 

Flugten fra Italien

Information d. 24/7 - 2015 leder

EU’s indenrigsministre enedes
i denne uge om at fordele nogle af de hundredtusindvis af fl ygtninge fra Syrien og Eritrea, som ankommer
til Italien og Grækenland. Ikke 40.000, som
udspillet lød ved det forrige ministerrådsmøde,
men 32.256. Danmarks bidrag – et flot, rundt
nul med forbeholdet på asylområdet som
en pinlig undskyldning – behøver næppe
kommentarer. Aftalepartnerne fremstiller
selvfølgelig fordelingen som et godt resultat: Det
er første skridt på vejen mod en fælleseuropæisk
tilgang til en af vor tids mest komplicerede
problemstillinger. Men i forhold til den dramatiske
situation, som igangværende krige har skabt i
Middelhavsområdet, er det en dråbe i havet, der
ikke vil forbedre modtageforholdene i de første
ankomstlande i EU mærkbart.

Kræver abonnemet

Læs lederen her

Sidens top

 

PROTEST mod diskrimination af flygtninge i regeringens lovforslag

Den 3. juli 2015 fremsatte regeringen tre lovforslag:

L2, Indførelse af integrationsydelse
L3, "Harmonisering" af optjeningsreglerne for folkepension
L7, Genindførelse af optjeningsprincippet for ret til børnetilskud, børne- og ungeydelse for flygtninge

Vi opfordrer til, at lovforslagene trækkes tilbage!

Lovforslagene er til 2. behandling d. 21. august og 3. behandling d. 26. august.

Underskrifterne afleveres til Beskæftigelsesministeriet, Skatteministeriet og Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

NB: Deadline for din underskrift er 24. august.

Klik her - underskriv - Læs mere

 

For 70 år siden: 17.000 tyskere døde i flygtningelejre i Danmark

DR d. 3/9 - 2015

I 1945 døde 7.000 børn under fem år efter at være flygtet til Danmark. Danskerne ønskede ikke at hjælpe tyskere på flugt, som sultede ihjel, fortæller professor.

…250.000 flygtninge

Den 11. februar 1945 ankom det første skib med flygtninge til København. Ombord var omkring 1.500 sårede, syge og døende tyske soldater. Siden tog civile flygtninge turen. I alt nåede cirka en kvart million flygtninge og 170.000 sårede tyske soldater på få måneder at krydse Østersøen – langt størstedelen gik i land i København, men flere blev også sejlet til Sønderjylland…

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Op mod 400 flygtninge er på vej til Esbjerg

Lokal avisen Esbjerg d. 1/5 - 2015

Esbjerg Kommune gør klar til modtagelsen af op mod 400 flygtninge i 2015.

Esbjerg Kommune skal i 2015 modtage 257 flygtninge fra henholdsvis Syrien og Eritrea, som alle har fået opholdstilladelse i Danmark. Med eventuelle familiesammenføringer forventes det, at det endelige antal vil kunne komme op på 400...

Ilokal avisen kan man læse at kommunalbestyrelsen har besluttet at Multicentret i Bramming, den gamle børnehave i Hunderup og Nørremarkskolen i Ribe skal være boliger for flygtningene, når de løbende ankommer i løbet af året.

Derudover nævner de at Esbjerg Kommune kun er forpligtigt til at anvise flygtningene deres første permanente bolig i kommunen. Ændrer behovet sig, for eksempel ved familiesammenføring, er det ikke kommunens pligt igen at finde en egnet bolig.

Læs artiklen

Sidens top

flygtninge
Foto: Takver, Free the refugees - Refugee Rights Protest at Broadmeadows, Melbourne 2011, link til billede

 

joderognu2