Terrorisme

Med vold skal land bygges

Nyliberalisme er terrorismens rekrutteringsagent

Krigen mod Terror udhuler menneskerettighederne.

Terrorangreb i Esbjerg eller København en mulighed ? - vend voldsspiralen!

USA skaber selv sine terrorproblemer

 

Med vold skal land bygges

Information d. 18/6 - 2016

Volden er fremmed for de fleste af os. Nogle gange glemmer vi hvor fremmed. Sagen efter Omar El-Hussein viser, at vold i sig selv kan være både vejen og målet, ikke nødvendigvis det religiøse…

…Vold kommer før terror

Det er umuligt at se bort fra, at Omar El-Hussein ikke bare udøvede vold – han gjorde det for IS, for at skade en af de af IS’ udpegede fjender, for at blive martyr for kalifatet. Der er altså ikke bare én forklaring på, hvorfor Omar El-Hussein blev terrorist. Der er flere. Men viljen til og erfaringen med vold er måske en af de vigtigste forklaringer.

Den danske terrorforsker Manni Crone fra Dansk Institut for Internationale Studier skrev 26. maj et indlæg i The Independent, hvor hun foreslår at se erfaringer med vold, ikke religiøs ideologi, som roden til den militante ekstremisme.

Hvis man skal tro Manni Crone, har politikere, sikkerhedstjenester og offentligheden lagt for stor vægt på, at religiøs læring eller ideer læst i en bog får unge mænd til at begå terror.

»Det store flertal af gerningsmænd har en kendt kriminel forhistorie og har været i fængsel. Terrorisme er en overgang fra en form for vold til en anden – fra almindelig kriminalitet til politisk kriminalitet,« skriver hun i The Independent baseret på sin forskning.

Hun lægger op til et opgør med den herskende tænkning.

»Teologi forbliver den fremherskende syndebuk for ekstremisme, men min seneste forskning viser, at erfaring med vold er en vigtigere forudsætning for terrorangreb. Dette skift i forståelsen bør forandre den måde, regeringer udvikler politik mod terror på.«

Forfatter og journalist Jakob Sheikh, som især skriver om radikalisering og militant islamisme, forfulgte samme tanke i et indlæg mandag i Politiken om massakren i Orlando:

»Fikseringen på religion skygger for udsynet, når vi skal forstå radikalisering. Orlando er endnu en påmindelse.«

Næsten alle de mennesker, som begår terror, kommer fra udsatte boligområder. Det er ikke tilfældigt ifølge Manni Crone:

»Ekstremismen tilbyder en politisk position til marginaliserede unge, som ellers ikke har nogen politisk indflydelse. Ved at engagere sig i ekstremistisk vold er de ikke dømt til at tie, men kan handle og ændre deres situation.«..

Læs hele artiklen

 

Nyliberalisme er terrorismens rekrutteringsagent

Politikken d. 20/4 - 2016

Det er ikke religion, men ydmygelse og udenforskab, der skaber grobund for jihadisme og ekstrem salafisme.

Thomas Hylland Eriksen og Arne Johan Vetlesen.

Thomas Hylland Eriksen er socialantropolog og professor ved universitetet i Oslo. Han har udgivet en lang række bøger og er oversat til 30 sprog.

Arne Johan Vetlesen er professor i filosofi ved samme universitet…

…Bourdieu kommer med følgende definition: Nyliberalisme er en dybtgående politisk diskurs, hvor målet er »den metodisk gennemførte destruktion af kollektiver«, for så vidt som de begrænser indførelsen af det rene markeds logik på alle centrale samfundsområder. Med fine ord som ’individuel frihed’ og ’øget fleksibilitet’ forankres udbytningen af medarbejdernes ’humankapital’ i en politisk villet institutionalisering af usikkerhed i ansættelsesforholdet. Således bliver social utryghed grundlaget for social dominans…

...Vejen ind i ekstremisme af ideologisk og religiøs art er sådan set banal. Det handler om at gøre noget drastisk for at få tilfredsstillet helt elementære behov: at blive set, mødt og værdsat – noget, som alle unge mennesker har behov for og ret til...

Læs hele artilklen

 

Krigen mod Terror udhuler menneskerettighederne.

- eller korstog mod terror som Bush kaldte det -

Det er foruroligende, at vi i de såkaldte gamle demokratier kan lade grundlæggende lovgivning vie grundet en trussel om terror, som har dræbt langt færre end mange andre farer i vort samfund.

Danmarks statistik:

I følge dansk Statistik døde 55.802 i 2006 af forskellige årsager, men terror er end ikke nævnt - se link nedenfor.

Døde efter område, dødsårsag, alder og køn

Institut for menneskerettigheder:

IMR: Kampen mod terror udfordrer retsstaten
 

Klip derfra:

”Det står mere og mere klart, at anti-terrorindsatsen har væsentlige negative konsekvenser for retsstaten og de grundlæggende krav til borgernes retssikkerhed.”

Videnskab.dk

Fra www.videnskab.dk kan man d. 2/5 - 2008     læse:

Krigen mod terror skyder menneskerettighederne i smadder

klip derfra:

Når man kæmper et slag inden for konventionerne, er der præcise beskrivelser af, hvordan man overholder menneskerettighederne. Man må for eksempel ikke bruge tortur. De regler eksisterer ikke på samme måde i krigen mod terrorisme, hvor USA har givet så meget frihed til at slå ned på mulige terrorister, at menneskerettighederne nogle gange bliver mast.

Ifølge Peter Vedel Kessing er det en vigtig årsag til, at USA og store dele af den vestlige verden ikke har fået stoppet terroren eller gjort truslen mindre i de syv år, »krigen« har raset.

 

Læger unden Grænser d. 14/2 - 2002

Krig mod terrorisme - og humanitarisme

Klip herfra:

Den politiske logik i "krigen mod terror" synes at indebære, at fordi "terroristerne" ikke pr. definition respekterer internationale konventioner, så kan antiterror-operationer få frit spil. Der er opstået en kultur af næsten total straffrihed, hvor overtrædelser af humanitær folkeret ikke påtales af de vestlige regeringer og medier, så længe de udføres af "allierede".

Poul Eck Sørensen d. 18/2 - 2009
 

 

Terrorangreb i Esbjerg eller København en mulighed ?- vend voldsspiralen!

Af Poul Eck Sørensen Esbjerg Fredsbevægelse

Juli - 2005

Esbjerg Fredsbevægelse tager den største afstand fra terrorbomberne i London og udtrykker hermed vor dybeste medfølelse med ofrene og deres pårørende.

Skal vi fjerne terrorismen, skal vi være selvkritiske.

Hvis vi vil fjerne terrorismen og undgå at blive bombemål, må vi have en debat hvor vi lytter til hinanden og er selvkritiske.
Da der var debat i Folketinget om Irak afleverede Anders Fogh Rasmussen et oplæg for derefter at forlade folketingssalen. Han ville åbenbart ikke høre, hvad de andre politikere mente og deltage i en debat med dem. Denne form for arrogance kommer vi ingen vegne med.

Både den private terrorisme og statsterrorismen må vi finde veje til at stoppe.

Med privat terrorisme menes f.eks.:
- når Al-Qaeda celler myrder civile mennesker i London 
- når palæstinensiske bombemænd myrder civile israelere.

Med statsterrorisme menes f.eks.:
- når amerikanske soldater skyder civile i Irak.
- når man i 1948 tømmer omkring 530 byer og landsbyer for deres indbyggere og ødelægger de fleste af dem helt , udsletter dem som lokaliteter, giver dem nye navne og forsyner dem med jødiske bosættelser. I næsten 400 tilfælde var der tale om direkte angreb fra jødiske tropper, mens det for restens vedkommende mere handlede om flugt  på grund af frygt for, at det, der var sket andre steder, også kunne ske i deres egen by...
Israels opståen blev muliggjort af militær magt, etnisk udrensning og af-arabisering af landet. Det er en kendsgerning. (citater fra Jørgen Flint Pedersens bog: Brylluppet i Ramallah - Gyldendal)
- når den demokratisk valgte præsident i Chile, Salvador Allende, blev afsat ved et statskup med Amerikas støtte d 11. september 1973. Dette medførte en statsterrorisme der dræbte ca. 15.405, ulovligt anholdt 155.000 og lod 2.202 personer forsvinde (Kilde: Analisis 1987:68)
og mange måtte flygte.. (Når nu Al Qaida går efter symboler på deres datoer, er det måske ikke tilfældigt, at det blev 11. september).
Selv om statsterrorismen dræber langt flere end den private terrorisme, er der kun få der tager afstand fra den.

Skal vi fjerne terrorismen må vi tage afstand fra begge former og arbejde på at skabe retfærdige løsninger.
 
Vi må vise respekt for tid til demokratisk udvikling
Først i 1932 blev Irak en delvis suveræn stat, derfor er det ikke mærkeligt, at der ikke er noget demokrati endnu. Det kræver lang tid at skabe demokrati!
USA fik som en selvstændig union den amerikanske unionsforfatning ratificeret i 1788. Alligevel blev sorte stadig betragtet som ejendom og ikke som mennesker. Racismen blev først ved lov afskaffet i 1964 med "Civil Rights Act" fremlagt af John F Kennedy i 1963 og underskrevet af Lyndon B. Johnson i 1964. Det tog altså amerikanerne 176 år "at gøre op med racismen" i en union med en demokratisk forfatning!
 
Fejlslagen udenrigspolitik får følger:
Inden Irak krigen var der ikke samarbejde mellem Irak og terrorister og der var ingen terrorister i Irak, men efter krigen er situationen en anden. Terrorister valfarter til Irak, hvorved Irak har fået et nyt alvorligt problem, som de ikke havde tidligere og som måske kan blive mere problematisk end Saddam.
Derudover er det en besættelsmagts pligt at beskytte befolkningen og genopbygge landet ifølge IV Genéve Konvention. Det sker slet ikke. I besættelsens andet år døde dobbelt så mange civile som i det første år nemlig 11.351 mod 6.215 (Irak Body Count og Oxford Research Group)

Vi må starte den gode spiral. 
I den nuværende situation gælder det om at fratage Al-Qaeda de argumenter, de bruger.
Al-Qaeda siger:”I undertrykker os og så svarer vi tilbage”. Skal vi fjerne deres grundlag for at hverve medlemmer, må vi helhjertet kunne sige, at vi gør vort bedste for at skabe retfærdighed for alle - også mennesker i de arabiske lande. En uretfærdighed der startende længe inden 11. september – især i Israel.

19 ud af 20 selvmordsbomber er udløst af et demokratisk lands besættelse af et andet land, når besættelsen er væk kan man ikke hverve selvmordsbomber (professor Robert Pape fra Chicagos Universitet).

Vi må bryde voldsspiralen i stedet for at øge konfrontationen til skade for alle.

p.v.a. Esbjerg Fredsbevægelse
Poul Eck Sørensen
 

 

USA skaber selv sine terrorproblemer.

Osama bin Laden / al-Quida: 

"Jeres sikkerhed er i Jeres egne hænder, og hver stat, som afstår fra at skade vores sikkerhed, kan føle sig tryg"

I april i år (2004) tilbød han europæiske nationer at indgå en våbenhvile såfremt de trak deres styrker ud af muslimske lande.

Kilde: Informations leder d. 1. nov. 2004

Anders Fog Rasmussen:

Vi kan ikke forhindre terrorisme så længe forholdet mellem israeler og palæstinensere ikke er løst.

Kilde: DR 1 Orientering d. 3. nov. 2004

 

 

Klip fra terrorforsker m.fl.

Terrorismen den største sikkerhedstrussel mod USA
- udtaler CIA chef.

Privat terrorisme bekæmpes ikke med statsterrorisme. 


Vi skal forstå hvad der skaber terrorister
.

Terror og international lovgivning.


Manglende demokrati skaber ikke terrorisme, det gør manglende retfærdighed.


Selvtægt skaber ikke demokrati, men terrorisme.


Om terrorlisten fra EU

Link 
Eu's terrorliste
EU og terror
Foreningen Oprør
Jan Øbergs terror definition

 

Klip fra terrorforsker m.fl.

Selv om vi taler meget om terror er antallet af terrorangreb faldet over en årrække. Men det skyldes jo nok at det har ramt USA. Tidligere var det "blot" lande udenfor USA der havde problemet.

Verdens fattigste lande mister hvert år 24 mia. dollar på grund af protektionisme og statsstøtte til landbruget i de industrialiserede lande. De lukkede markeder, med deres kvoter og toldmure, er den absolut største forhindring for bekæmpelse af den ekstreme fattigdom i ulandene.

Terrorforsker Anja Dahlgaard Nielsen, d. 7/10 2004 i radioens P1 Morgen - kort udgave: Selv om Al-Qaeda er blevet svækket i Afghanistan, er dens ideologi blevet styrket. Hvis vi skal bekæmpe terrorismen, skal USA fremstå knap så skydeglad og der skal ikke være en generel kamp mod terrorismen, men en kamp mod Al-Qaedas ideologi.

Lektor Lars Erslev Andersen fra Center for Mellemøst-studier på Københavns Universitet, d. 16/6 2004 i radioens P1 Eftermiddag - kort udgave: Beskyttelse af havnene er ikke værd at bruge penge på, man kan ikke beskytte sig ud af det, det er bedre at infiltrere islamistiske ekstremisters netværk.

P1 Eftermiddag, d. 18/6 2004: Ole Wæver, professor ved internationale studier ved Københavns Universitet - kort udgave: For ikke at få et stort demokratitab, må vi få terrorspørgsmålet ned på gulvet.

Foreningen OPRØR: Terrorpakken herhjemme består af en stribe elastiske bestemmelser, der giver politiet lov til at udspionere borgerne og tjekke deres telefoner og computere – er det OK?

Den canadiske forfatter og aktivist Naomi Klein kalder Krigen Mod Terror for ”et mærkevarekoncept”, der kan købes af enhver regering på markedet, der ønsker at udrense oppositionelle elementer.

Fra Information d. 4. juni 2004

International terrorisme vil blive den største sikkerheds trussel mod USA.

CIA chef George Tenets træder tilbage. I årene op til 11. september 2001 forudsagde han at international terrorisme ville blive den største sikkerheds trussel mod USA. 

Privat terrorisme bekæmpes ikke med statsterrorisme. Statsterrorisme øge blot privat terrorismen. Terror skaber terror.

Vi skal vide hvordan nogen kan blive terrorister hvis vi vil forhindre at det opstår.

Hør på P1 eftermiddag: Konsekvenserne af terrorbomberne i Madrid - har efterladt spørgsmålet om hvorvidt det på nogen måde er muligt at gardere sig mod terrorisme. Fredsforsker Jan Øberg fra Den Transnationale Stiftelse mener vi skal begynde et helt andet sted - nemlig med at prøve at forstå terroristerne.  
Sendedato: 18. marts 2004  P1 Eftermiddag, link
Varighed: 00:49:58 hele udsendelsen, Jan Øberg start ca. 24.20 inde i udsendelsen.

Eller læs vores overvejelser efter udsendelsen:

Definition af terrorisme: 
Stats- eller privat terroristerne lader deres handlinger går ud over uskyldige civile mennesker for at opnå et politiks mål.

Er der ikke forskel på 11. september / Madrid og statsterrorisme - nej, de har blot forskellige mål.

Terror skaber mere terror, det er den onde spiral og dette er mere alvorlig end den kolde krig. 

Terroristernes handlingen skal aldrig legitimeres, det er det mest modbydelige, det mest uforsvarbare.

Der er 2 typer terror:
Privat terrorisme: f.eks. Al-Qaeda
Statsterrorisme: f.eks. sanktionerne mod Irak

Terrorbalancen viser at et hvert land der har atomvåben støtter filosofien om terrorisme.

Jan Øberg er af den opfattelse at de midler der i øjeblikket sættes ind mod terrorismen begrænser demokratiet og åbenhed. Det vil skabe et kontrol samfundet, med krænkelse af privatlivets fred og mulighed for at arbejde politisk.

Skal vi fjerne terrorismen er vi nødt til af finde årsagen til at nogen bliver terrorrister vi må forsøge at forstå hvad der skaber terrorister.

11. september blev tolket som en krig, men det er det ikke, det er en kriminel handling. Derfor er en modkrig en forkert handling - terrorristen kan ikke mødes med militære midler.  

Terrorismen er politisk, en isme til at opnå et politiske mål. En metode som nogle bruger for at vise, at der er for store uretfærdigheder i verdenen, at  vi er arrogante overfor andre menneskers lidelser, f.eks. palæstinenserne. En af Bin Ladens første udtalelser henviste til  bomben over Hiroshima. 

Vi er nødt til at forstå det, hvis vi vil det til livs. 

1) vi skal beskytte
2) vi skal vide hvorfor nogen kan blive terrorister, hvis vi vil forhindre at det opstår.

Danske politikere skal ikke føre en politik der fører til terrorisme mod Danmark, som krigen mod Irak bevirker. 

De har ikke taget danske hensyn, vi har ikke taget irakiske hensyn, men amerikanske hensyn.

Terror og international lovgivning

Demokrati, menneskerettigheder og internationale love tilsidesættes i kampen mod terrorismen - tag Guatanamo basen.

Der laves en række love der mindsker demokratiet for at tage hensyn til terrortruslen.

Vi må til at være bevidste om, hvornår det er nok.

Ifølge rapporten "Interception Capabilities 2000" har NSA (National Security Agency) adgang til al telekommunkation, e-mails, telex, fax og telefonsamtaler over hele verden via et stort system af lyttestationer og aftaler med teleselskaber verden over. 

USA har via Echelon og dets efterfølger adgang til oplysninger om alle i en helt uhyggelig grad - skal det være tilladt. Dette kan du bl.a. høre om på Harddisken på P1. F.eks. her og foretage en søgning.

Harddisken 07.06.01. Debatte om Echelon er blusset op igen. Nye rapporter gentager, hvad vi egentlig godt vidste: at Echelon eksisterer. Men der er dog ikke helt enighed om hvad Echelon kan og vil.
Et arbejdspapir fra EU bekræfter eksistensen, men sætter spørgsmålstegn ved kapaciteten. Duncan Campbell's nyeste rapport sætter fokus på, om Echelon bruges til at bedrive industrispionage.

USA spionere alle i FN er det ok? Vi finder ikke det er ok.

I WIN 98 SE blev der opdaget en bagdør, hvilket betyder at Micosoft var i stand til at gå ind i alle computere og se alt - ja styre computeren.  Er der bagdøre i nye versioner, som blot ikke er blevet fundet?

 

Manglende demokrati skaber ikke terrorisme, det gør manglende retfærdighed.

Manglende demokrati skaber ikke terrorisme,
det gør manglende retfærdighed.

D. 20/4 – 2004 kunne man i DR nyhederne høre at regeringen vil hjælpe de muslimske lande i Mellemøsten til demokrati for på den måde at forhindre terrorismen i at opstå. Men hvor har regeringen belæg for at manglende demokrati skaber terrorisme.

Alle lande har været i den situation, at der har været et diktatur af en eller anden art inden beslutningerne blev overdraget til befolkningen.
I Danmark havde vi en enevældig konge, som frivilligt overgav magten til befolkningen efter at borgerskabet i demonstration var gået op til kongen. Overdragelsen har ikke været fredelig i alle lande, men efter denne er der gået minimum 100 år inden alle med rimelighed kunne tale om et demokrati. Mange lande er kommet sent i gang med denne udvikling da de vesteuropæiske lande besatte store dele af verdenen og gjorde landene til kolonier. Først da disse landes befolkninger fik overdraget beslutningerne kunne deres demokratiudvikling starte. Så det er i høj grad de vestlige landes trang til, bl.a. i kolonitiden at tjene penge på disse landes bekostning, at deres demokratiudvikling er startet sent, så vi er de sidste der bør kritisere dem for ikke at have opnået demokrati endnu.

Når det er sagt, er der ikke i historien eksempler på at der opstået terror grundet langsom demokratiudvikling. Derimod er der eksempler på, at der i demokratier med befolkningsgrupper som oplever stor uretfærdighed kan opstår terror – Nord Irland og Spanien. Hvis vi ønsker at skabe en verden uden terror, skal vi i stedet bekæmpe uretfærdighederne i verdenen, og respektere at andre lande også skal have tid til en demokratiudvikling – dermed være ikke sagt at man ikke kan støtte demokratiske initiativer.

Poul Eck Sørensen .d 21/4 2004

Selvtægt skaber ikke demokrati, men terrorisme.

Af Poul Eck Sørensen - Esbjerg Fredsbevægelse.

Kofi Annan nævnte i sin tale i FN, at FN står ved en korsvej der er lige så vigtig som oprettelsen af FN. Han nævnte, at USA's doktrin om forebyggende angreb som i Irak, udgør en grundlæggende udfordring for FN.

Præsident Jacques Chirac stod fast på, at intet land kan bemægtige sig retten til starte en krig udenom FN – uagtet truslen.

I Esbjerg Fredsbevægelse finder vi, at når man handler udenfor lovgivningen øver man selvtægt, og selvtægt skaber kaos frem for demokrati. Selvtægt og dyrkelsen af dette er med til at nedbryde lov og orden - i dette tilfælde i det internationale retssamfund. FN har fejl, men vi har ikke noget bedre.

Selvtægten er oftest en ukontrollabel magtanvendelse.

I Irak er der mange eksempler på at krigen er ført uden respekt for befolkningen, f.eks. helt uden grund har koalitionen anvendt forarmet uran, som vi finder er et ulovligt våben, og som med tiden let kan risikere at slå flere mennesker ihjel end Sadam har gjort, og på en meget grufuld måde, samt skabe mange misdannede nyfødte,– der vil gå over 100.000 år inden denne radioaktivitet forsvinder. Man kendte virkningen af forarmet uran fra den første Golfkrig, og fra Bosnien, så man vidste udmærket hvad man gjorde. Der var ingen militær grund til at anvende forarmet uran – Irak havde ingen chancer for at vinde krigen over USA. Så man udsatte altså befolkningen nok engang for helt urimelige levevilkår. Anvendelsen af klyngevåben der i mange tilfælde virker som landminer er en anden våbentype som ikke burde være anvendt. De har anvendt denne våbentype i tæt befolkede områder.

I England havde efterretningstjeneste advaret Blair med at en krig mod Irak ville fremme terrorismen frem for at begrænse den – og de fik jo som bekendt ret.

Vil man skabe demokratier rundt omkring i verdenen og fjerne diktatorer - må det være befolkningen evt. med støtte fra FN der står for dette. Derudover må vestlig demokratier også huske at ingen af disse har klaret opgaven på under 100 år fra indførelsen af en "grundlov".

I Irak må vi huske at de skulle først af med  kolonimagten.

Om terrorlisten fra EU

Om præcise kriterier for, hvilke organisationer og personer der optræder på EU's terrorliste fra Folketingts EU-oplysning.

Klip:

... Listen i bilaget udarbejdes på grundlag af præcise oplysninger eller forhold, der viser, at der er truffet afgørelse af en kompetent myndighed over for de omhandlede personer, grupper og enheder... 

...Baggrunden for, at Osama bin Laden og Al-Qaida ikke figurerer på EU’s terrorlister, er, at der i FN er vedtaget et selvstændigt sanktionsregime gældende for personer, enheder og organer med tilknytning til Osama bin Laden, Al-Qaida og Taliban...

// Hvorfor er statsterrorisme friholdt?