Krige starter ofte på en løgn

Sidst redigeret d. 21/4 - 2020
foto: manhhai link til billede
Vietnam War Civilians - Tuy Hòa 1966

HANS SCHERFIG skrev engang (Ude og Hjemme, nr. 30, 29. juli 1934, s. 5-7):

Ingen ønsker krigen, alle er klar over hvilken frygtelig ulykke det ville være for Europa - for hele vor civilisation, hvis en ny verdenskrig skulle udbryde. Men alligevel kan man ikke blive enige om at forhindre den. Skønt alle synes at have vilje til at arbejde for freden, er det alligevel tilsyneladende umuligt at komme til enighed om nedrustning. Hvad er grunden til det? Hvad er det for mægtige kræfter, der forhindrer, at der opnås enighed om en ting, som alle tilsydeladende gerne vil opnå?

En rapport, som en af Folkeforbundet nedsat kommision afgav allerede i 1921 giver svaret:
1) Våbenfabrikanterne har arbejdet på at skabe krigsfrygt og overtale deres egne lande til at forøge rustningen.
2) Våbenfabrikanterne har - såvel i Europa som i Amerika - forsøgt at bestikke regeringerne og embedsmænd.
3) Våbenfabrikanterne har offentliggjort falske rapporter angående de forskellige landes nedrustningsprogrammer for at fremme våbensalget.
4) Våbenfabrikanterne har forsøgt at indvirke på den offentlige mening ved at opkøbe og kontrollere dele af pressen.
5) Våbenfabrikanterne har organiseret internationale rustningstruster, hvorved rustningskapløbet mellem nationerne fremmes, idet man har spillet det ene land ud imod det andet og holder våbenpriserne oppe.

Under den økonomiske verdenskrise, der har ramt alle industrier i alle lande, er det påfaldende, at alene krigsindustrien blomstrer og giver svimlende udbytter. Men undersøger man det nærmere ser man hurtigt, at der for krigsindustrien hersker helt andre love end for andre industrier.

Indenfor andre varebrancher er der konkurrence. Ethvert firma vil overtale kunden til at købe hos sig fremfor hos konkurrenterne. Men indenfor våbenindustrien er det anderledes. Der er man tværtimod interesseret i at konkurrenten sælger godt.

De produkter våbenindustrien sælger tilfredsstiller intet menneskeligt behov. Der forekommer ingen virkelig velstand ved våbensalg - ingen produktive værdier. De penge der bruges til rustninger er direkte kastet bort.

Hvis et land forøger sine rustninger, tvinges de andre lande til at følge med. Enhver våbenfabrikant er derfor klar over følgende kendsgerning: at forhøjet salg på det udenlandske marked - hvad enten det sker gennem hans eget firma eller en konkurrent - vil automatisk forhøje efterspørgslen på det hjemlige marked.
(…)

At langt den overvejende del af menneskeheden er imod en ny krig er en selvfølgelighed. Med ganske få undtagelser er alle lande klar over, at en krig - ligemeget af hvilken grund eller med hvilket formål - er et onde, en ulykke, en katastrofe for vor kultur, for alt, hvad menneskeheden i århundreder har nået.

... Når det alligevel er lykkedes at bringe verden i en tilstand af vild kaprustning og krigsnervøsitet, kan vi alene takke rustningsindustrierne og de dermed forbundne industrier og kapitaler. Det er deres hemmelige spil bag kulisserne og stadige råb på "sikkerhed", i den del af pressen de kontrollerer, der har medført denne oprustning. Men hver eneste gang et land foretager et våbenindkøb, hver eneste gang de bygger et nyt krigsskib, vil dets nabolande købe endnu flere våben og bygge et endnu større krigsskib. Jo mere staterne gør for at øge deres sikkerhed, jo mere vokser usikkerheden, jo større summer der ofres på at beskytte sine grænser og imødegå en krig, jo større bliver krigsfaren. Og jo større summer, der bortødsles på disse ufrugtbare formål, jo større værdier der bindes i disse uproduktive krigsforberedelser - des større profit bliver der til rustningsindustrien, des mere forøges den magt, der kun er interesseret i yderligere oprustninger - yderligere krigsfare - yderligere usikkerhed - og til sidst KRIG.

Sidens top

 

Afghanistan krigen uden bevis for at Afghanistan stod bag 11. september.

Der var ingen fra Afghanistan der deltog i terrorangrebet d. 11. september 2001. Der er ingen bevis for at taliban har noget med 11. september at gøre. Alligevel angriber USA taliban i Afganistan efter terrorangrebet (Senere finder og dræber USA Osama bin Laden i Parkistan, som de påstår har deltaget i planlægningen af 11. september). Over 150.000 er dræbt i Afghanistan.

11. september 2001,
faktalink, Bibliotek og undervisning
opdateret da jeg hentede klippet - jan 2020

Klip fra siden:

Hvem fik ideen til terrorangrebet?
Tilsyneladende var det Khalid Sheikh Mohammed, en af al-Qaedas topfolk, der udtænkte planen om at bruge passagerfly som missiler. Ideen skulle være opstået i kølvandet på terrorangrebet mod World Trade Center i 1993, hvor Khalid Sheikh Mohammeds fætter Ramzi Yousef parkerede en lastbil med en tidsindstillet bombe i en parkeringskælder under bygningerne. Da den sprang, blev seks mennesker dræbt og omkring tusinde personer såret.

Læs hele siden

Sidens top

 

British Parliament Confirms:
Libya War was Based on Lies

The UK Parliament just confirmed what the alternative media has been saying for years.

The Greanville Post d. 7/4 - 2020

Specifically, a new report from the bipartisan House of Commons Foreign Affairs Committee – based on interviews with all of the key British decision-makers, review of documents, and on-the-ground investigations in Africa – found that the Libyan war was based on lies, that it destroyed the country, and that it spread terrorism far and wide.

The War Based On Bogus Intelligence … Like the Iraq War.

Læs hele artiklen.

Sidens top


Fodnote 257 – dokumentet der startede krigen i Afghanistan

Arbejderen d. 16/12 - 2019

Det juridiske grundlag for starten på krigene i Mellemøsten har aldrig været identificeret. Det gemmer sig i en fodnote til krigsudredningsrapporten fra Københavns Universitet, skriver Niels Harrit...

...Ingen beviser

Danmark blev ikke angrebet af Afghanistan! Lovligheden af Danmarks krigsdeltagelse er derfor fuldstændigt betinget af det faktuelle indhold af Frank Taylors talepapir.

Hvad står der så i dette dokument, der kunne tjene som juridisk grundlag for lovligheden af Danmarks deltagelse i angrebet på et ludfattigt land på den anden side af jordkloden?

Intet! Ingenting!

Kun en mindre del af teksten handler om 11. september i form af lodrette, summariske, officielle påstande om denne dags begivenheder. Der er ingen beviser. Den største del af teksten handler om Al-Qaedas og Talebans formodede gerninger i 1990'erne.

Den danske deltagelse i angrebet på Afghanistan er derfor ulovlig iflg. FN-traktaten, og den danske udenrigsminister er personligt ansvarlig for at fejlinformere det danske Folketing.

Ved offentliggørelsen af krigsudredningsrapporten i februar var der megen omtale i den danske presse af forløbet op til angrebet på Irak i 2003. Men der var ikke et ord – intet – om den del af rapporten, der handlede om Afghanistan. Og ingen fik øje på fodnote 257.

En “briefing” er noget, man tager til efterretning. Den 2. oktober 2001 tog Danmark til efterretning, at vi var i krig.

Det er vi stadig – fem ødelagte lande, titusindvis af døde, millioner af flygtninge og mange milliarder af kroner senere.

Læs hele artiklen med Noter og henvisninger

Sidens top

 

Exclusive: A secret history of the war in Afghanistan, revealed

Washington Post d. 9/12 -2019

Se video på Youtube

USA kæmper i Afghanistan uden at vide hvem fjenden er. Der er ikke belæg for at taliban har været indvolvere i terrorangrebet d. 11/9 - 2001

Sidens top

 

I Irak blev over 1 mill menneker dræbt, landet lagt i ruiner, store dele af lande er gjort radioaktiv grundet brug af depleted uranium i spidsen af amunition, hvilket i dag betyder at nogle kvinder føder børn med meget alvorlige defekter.

 

Krige starter tit med løgn — om Irak bliver løgnen ved

Arbejderen d. 18/6 - 2014

Anders Fogh og Per Stig Møl­ler, I løj Dan­mark med i en ulov­lig angrebs­krig, det er ikke noget vi tror, det er noget vi ved. I bli­ver stil­let til ansvar, på den ene eller den anden måde. Hvis ikke os, hvem så? Hvis ikke nu, så hvornår?

I Eng­land kræ­ver et stort dag­blad nu, at tid­li­gere stats­mi­ni­ster Tony Blair bli­ver stil­let til regn­skab for sine for­bry­del­ser i for­hold til Irak-krigen. About bloody time, som man siger. Hvor er de dan­ske medi­ers rygrad?...

...Kri­gen kunne kun gen­nem­fø­res fordi medi­erne (her­un­der de dan­ske) svig­tede befolk­nin­gerne – og i ste­det valgte at dække over rege­rin­gen. Mens folk i mil­li­onvis og atter mil­li­onvis gik på gaden ver­den over, i større og større des­pe­ra­tion over det slag­teri som var ved at blive begået i vores navn, rok­kede medi­erne sig ikke ud af flæk­ken. Fak­tisk gik de ret tit helt væk fra deres “vi lader som om vi er neutrale”-mantra og plæ­de­rede mere og mere åbent­lyst for kri­gen. Men hvad med fakta?...

Læs hele indlægget

Sidens top

 
Vietnamkrigen statede på en bevidst løgn. 2 mill vietnamesere blev dræbt. Præsident Lyndon B. Johnson vidste at han løj. I Vietnam lide de stadig af de gifte , agent orange, USA sprøjtede på træerne så ladene visnede og aldrig vendte tilbage. Der fødes stadig børn med misdannelser i Vietnam grundet USAs brug af Agent Orange.

Løgnenes krige

Information d. 18/10 - 2020

Berlingske Tidende og Jyllands-Posten støttede helhjertet, at USA gik ind i Vietnamkrigen i 1964. Senere viste det sig, at det skete på grundlag af en løgn. De to aviser støttede lige så helhjertet, at Danmark i 2003 gik i krig mod Irak sammen med USA. Også det skete på en løgn...

...Slidstærkt fjendebillede

På tærsklen til krigen kritiserer Berlingske Tidende den 19. marts hårdt Socialdemokraternes formand, Mogens Lykketoft. Ifølge lederskribenten bliver Lykketoft aldrig statsminister, hvis han "fastholder bruddet med de sidste 12 års danske aktive udenrigspolitik", for om nogen er Lykketoft skyld i "den dybe splittelse i Folketinget om et dansk bidrag til en krig for at fjerne Saddam Hussein, hans våben og han regime"...

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Den hemmeligholdte sandhed

Arbejderen d. 10/12 - 2019

Den amerikanske avis Washington Post offentliggjorde i går historien om de såkaldte Afghanistan Papers, som avisen kaldte den hemmelige historie om krigen i Afghanistan.

Historien er en politisk skandale, som ifølge avisen er lige så sprængfarlig som de afsløringer, der skete under USA's krig i Vietnam. Den bygger på 400 interviews med nøglepersoner fra krigen, indsamlet i hemmelighed med det formål at drage erfaringer fra USA's indsats i Afghanistan.

De involverede personer troede, de bidrog i fortrolighed, og talte lige ud af posen om de manglende positive resultater og den omsiggribende korruption, som USA skabte i Afghanistan...

...USA's tidligere forsvarsminister Donald Rumsfeld erkender i de hundredvis af dokumenter, han har lavet om krigen, som Washington Post også har fået indsigt i, at han ikke anede, hvem der var USA's fjende i Afghanistan. USA har fra første færd stået uden en klar strategi for de 750.000 soldater, der har kæmpet i Afghanistan...

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Amerikanske præsidenter førte alle bag lyset om Afghanistan-krigen

Arbejderen d. 10/12 - 2019

De amerikanske regeringer under George Bush, Barack Obama og Donald Trump har løjet om, hvor godt krigen i Afghanistan gik. Det fremgår af fortrolige regeringsdokumenter og flere års kulegravning foretaget af journalister på Washington Post.

Link til artiklen

Sidens top

 

The War on Syria

Læs Lars Jørgensens samling af artikler der belyser krigen fra en helt anden vinkel end den vi hører om i mainstream medier. En stor samling af spændende artikler.

Link til hans side.

Sidens top


“The Media Coverage on Syria is the Biggest Media Lie of our Time”: Interview with Flemish Priest in Syria

Global Research d. 4/2 - 2019 by Pére Daniel Maes

...Father Daniel: “The idea that a popular uprising took place against President Assad is completely false. I’ve been in Qara since 2010 and I have seen with my own eyes how agitators from outside Syria organized protests against the government and recruited young people. That was filmed and aired by Al Jazeera to give the impression that a rebellion was taking place. Murders were committed by foreign terrorists, against the Sunni and Christian communities, in an effort to sow religious and ethnic discord among the Syrian people. While in my experience, the Syrian people were actually very united.

Before the war, this was a harmonious country: a secular state in which different religious communities lived side by side peacefully. There was hardly any poverty, education was free, and health care was good. It was only not possible to freely express your political views. But most people did not care about that.”...

...Father Daniel: “I speak from personal observation. And no one has to believe me, right? But I know one thing: The media can either contribute to the massacre of the Syrian people or help the Syrian people, with their media coverage. Unfortunately, there are too many followers and cowards among journalists.”...

Læs hele artiklen

Sidens top


Invitation til præsentation af krigsudredningen 5. februar 2019

28. januar 2019

Tirsdag den 5. februar præsenterer forskerne bag den uvildige udredning af Danmarks militære engagement i Kosovo Afghanistan og Irak udredingens resultater på et pressemøde på Københavns Universitet. Af pladshensyn er tilmelding nødvendig.

Den 25. maj 2016 besluttede et flertal i Folketinget at bestille en uvildig udredning af Danmarks militære engagement i Kosovo, Afghanistan og Irak med særligt henblik på at kortlægge baggrunden for de politiske beslutninger om dansk deltagelse og sikre en retvisende beskrivelse og læring for eftertiden...

...Udredningen er netop offentliggjort og kan downloades som pdf nedenfor

Link til raportens 4 bind

 

Vietnamkrigen begyndte med en løgn

Vietnam-krigen begyndte med et angreb, der ikke fandt sted, fremgår det af en netop offentliggjort efterretningsrapport. Præsident Johnson sagde, at kommunisterne havde angrebet et amerikansk skib i Tonkin Bugten, men selv præsident Johnson vidste, at det var opspind.

Berlingske d. 12/2 2008 af Poul Høj

Præsident Lyndon B. Johnsons tale på TV var alarmerende: Kommunistiske torpedobåde havde timer tidligere for anden gang angrebet et amerikansk krigsskib i Tonkin Bugten. USA måtte slå igen, og Johnson krævede, at Kongressen gav ham en carte blanche-resolution, som »udtrykte amerikansk enighed og beslutsomhed i kampen for frihed og fred i det sydøstlige Asien.«

Han fik sin resolution, som gav ham lov til at angribe Nordvietnam uden forudgående krigserklæring, og Vietnam gik fra at være en politisk konflikt til at blive en regulær krig.

Før Tonkin havde USA 16.000 soldater i Vietnam; få år senere havde USA 538.000 soldater i Vietnam. 58.000 amerikanere døde i krigen, to mio. vietnamesere døde, og det begyndte alt sammen – alt efter temperament – med en løgn eller med kynisk realpolitik.

Johnson vidste han løj
Netop offentliggjorte dokumenter beviser således endegyldigt, at præsident Johnson talte usandt – at nordvietnameserne ikke havde angrebet det amerikanske krigsskib i Tonkin Bugten – og Johnson vidste det selv, fastslår historikeren Robert Hanyok, som hverken er en gammel, overvintret demonstrant eller en ny, anti-amerikansk teoretiker.

Læs hele artiklen

Sidens top